نرم افزارهای حضور و غیاب

حضور و غیاب

حضور و غیاب برای کسب و کارتان را پیدا کنید. مقایسه مشخصات و ویژگی های محصول برای ساخت لیست شما

 حضور و غیاب موقعیت محور دایان

حضور و غیاب موقعیت محور دایان

توسعه داده شده توسط دایان

نرم افزار کنترل تردد آسان

نرم افزار کنترل تردد آسان

توسعه داده شده توسط آسان سیستم مبنا

نرم افزار حقوق و مزایا با حضور و غیاب آسان

نرم افزار حقوق و مزایا با حضور و غیاب آسان

توسعه داده شده توسط آسان سیستم مبنا

کارسو

کارسو

توسعه داده شده توسط کارسو

اطلس

اطلس

توسعه داده شده توسط غدیر

رایمون

رایمون

توسعه داده شده توسط پیام پرداز

اتنسی

اتنسی

توسعه داده شده توسط کسرا

WorkforceNow

WorkforceNow

توسعه داده شده توسط ADP

PWKaraWeb

PWKaraWeb

توسعه داده شده توسط processingworld

کسرا

کسرا

توسعه داده شده توسط شرکت مهندسی کسرا